دەربازبوون ژ مرنێ !

دەربازبوون ژ مرنێ !

3

ناجح بێجانی

ئەو ڕۆژا ژ هەر چوار ڕەخاڤە لەشكەر بەردانە سەر ئەردی وگوللـە تۆپ وفیشەك د بارین، دەنگێ فڕۆكا شریقێنەك ئێخستبوو چیا، مەژیێ مرۆڤان د هەژاند ، هێدی هێدی بارانەكا نەرم و بێ ڕاوەستیان ل وارێ من دەنگ ڤەددا، د وێ تەنگاڤییێدا، ڕێكێن دەربازبوونێ ژ مرنێ بێ ژڤان بوون، زاڕۆكەك ژ نویڤە ژ دایك دبیت، گڕنژینا وی ئۆمێدەك بوو، ژ چاڤێن دەیكا وی رۆندك دپەشین، دەستێن وێ د لەرزین ژ سیما و چاڤێن وێ دیاربوو، دلێ وێ نە ئارامە و ترسەك ل دەف هەیە، گازی من كر ئەڤ زاڕۆكە ئەمانەتە! دووماهیك پەیڤا وێ من گوهلێبووی، گۆتە من ئەگەر ئەز مرم ناڤێ وی بكە ئازاد. ڕۆژەك دێ هێتەڤە ئۆمێدا گەلەكێ سەتەملێكری ژ بن دەستان ڕزگار بكت، د ڤان چركاندا، دوژمنێ هار و هوڤ و دەڤ ب خوین، وەكو گۆرگا هێڕشكرن ڤی زاڕۆكی، ب خەندقینن، ب كۆژن، ژ نیشكەكێڤە، ل بلنداهییا چەند سەد میترەكا تەیرەكێ بازی هنداڤ سەرێ مە ل هیڤییا نێچیرەكێیە، دناڤبەرا من و زاڕۆكیدا داربەڕییەكا بهێز هەبوو، ل دوور بەژنا وی خوە زڤراند بوو ، ب بوو چەپەر، دا ژ دوژمنان بپارێزت، پشتی گەڕیانەكا دوور و درێژ و بێ ئۆمێد بووم ب وی دلێ شكەستی و دامایی، چاڤێن من كەڤتینە سەرئێك و دهزرا زاڕۆكیدا مام، ل وێ شەڤا تاری و نەخۆش ل بەندا ئەلندا سپێدێ وئۆمێدەك دیتر، لێ مخابن وەكی دوهی جارەكا دی ئەڤ زاڕۆكە لبەر چاڤێن من بەرزە بوو، دوژمنێن مرۆڤاتییێ ب شەڤ برن و هەتا ئەڤرۆ ژی یێ بەرزەیە.

کۆمێنتا تە