رۆندكێن تیمساحان ل سەر فلستینێ!

رۆندكێن تیمساحان ل سەر فلستینێ!

27

ب نێرینــەكا بێالیەنــی هەروەكــو ئــەڤ شەڕێ ل غەززەیێ هاتیەكرن، ب رەهەندەكێ خــوە چ راســتەوخوە یــان نــە راســتەوخوە، جۆرەكــێ شــەڕی یــە د بیاڤــێ ســەربازی دا دبێژنـێ (توجـس)، گەلەك كارتێـن تێكهەلی ئێك ژێكڤاڤارتن و گەلەك تشـتێن ڤەشـارتی ئاشــكرا كــرن و مینــا ب زارێ مللــی دبێــژن (هەمـی ژ كۆنجێ دەرئێخسـتن)!. ئەڤ گوتارا عەرەبـی و ئیسـامی (نەك ئیسـاما راسـت) كـو سـالەها سـالە ئـەم دبهیسـین كـو ئـەو پرسا فەلەسـتینێ بۆ وان هێال سۆرە و چوویە د ناخـێ وان دا و ئـەو ژ دایكوبابێـن خـوە پتر گرنگیـێ ددەنـە فەلسـتینێ و جهـێ پیـرۆزێ ئیسرائا پێغەمبەرێ خودێنە و ئەون وەكیلێن وی ل سـەر ئەردی و.. ئیسـام و فلسـتین بۆ خـوە كربوونـە درووشـم و مەرەمـا دلـێ خوە، حەتـا وی رادەی هـەر كەسـێ هەڤالینـی ژی ل گەل ئیسـرائیلێ هەیـی ئـەوان دابڕینا وان كریـە ـ هـەر چەندە ئەو هەمی دۆسـتێن وانە و پسـمامێن وانـە ژی ب نـەژادا خـوە ـ خـوە ئـەم كـورد ژی تاوانباركرینە كو ئـەم هەڤالێن واینـە، هـەر چەنـدە هەرێمێ و سـەرانێن وێ چــو بایەخــەك ب ڤــان تۆمەتــان نەداینــە و مینـا جەنابـێ سـەرۆك بارزانـی گۆتـی هەكە مـە پەیوەنـدی هەبـن ژی ئەم نە دترسـین و نـە شـەرم دكەیـن ژ كەسـەكێ. دیسـا ئەڤێن هەنـێ هەردەم رۆندك بۆ فلسـتینیان دئینانە خـار و گەلـەك موزایـەدە دكـرن كـو ئـەو دێ دونیایــێ خــراب كــەن هەكــە ئیســرائیل نێزیكــی فلســتینێ ببیــت، ڤێجــا ژ وان 22 وەالتێـن عەرەبـی بگـرە و حەتـا 57 وەالتێـن موسـلمانان، یـا مـە هـزر ژ بانگێـن وان دكـر كـو دێ بـەری ل سـەر بـەری ناهێلـن، بەلـێ راسـتی دیاربـوو كـو كـەس نەشـیا خـوە نـە بلڤینیت و نـە داخۆیانیەكێ بدەت ل هەمبەر دەولەتـەكا بچویك یـا وەكو ئیسـرائیلێ، هەر جـار گۆپیتكێـن عەرەبی یێـن مـەزن دهاتنە دانـان و سـروودێن ب كـۆم دگۆتـن و وژدانـا عەرەبــی دهێنــە زمــان و ئێــك رۆندكێــن دەســتكرد ژی ببارینــن، هــەژی گۆتنــێ یــە كـو ئـەڤ دەسـتەواژەیا رۆندكێن تیمسـاحان شـێوازەكە تیمسـاح بكاردئینـن خـوە مەلیل دكـەن ب تنـێ داكو نێچیـرا خوە پێ دسـەردا ببـەت، ب ڤـی رەنگـی هاتیـە بەالڤكـرن. ل دوماهیــێ دبێژیــن هــەر كــەس یــێ ئــازادە الیەنگیــرێ كــێ بیــت و كــێ نەبیــت، بەلــێ كوشــتنا ســڤیالن و شــەڕ تونــدرەوی ژی ب دلـێ چـو مرۆڤـان نینـە و ئـەم ژی ژ وان!

کۆمێنتا تە